امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

سر می زنم از مستی

سر می زنم از مستی

سر می زنم از مستی

بر حلقه ی میخانه

دیوانه ام ای ساقی

دیوانه ی دیوانه

علی ...

مجنون شده ام دیگر

زین باده ی مستانه

سر می کشم از دستت

پیمانه به پیمانه

سر می زنم از مستی

بر حلقه ی میخانه

دیوانه ام ای ساقی

دیوانه ی دیوانه

دریا به سبو دارم

خم می شکنم ساقی

از بس که زدم ساقر

می شد کفنم ساقی

سر می زنم از مستی

بر حلقه ی میخانه

دیوانه ام ای ساقی

دیوانه ی دیوانه

تا می به سرم افکن

از خاک کف پایت

مجنون تر از اینم کن

با دیده ی لیلایت

گر پرده بر اندازی

پاره دل ما سازی

از بوی شراب می

آتش به دل اندازی

سر می زنم از مستی

بر حلقه ی میخانه

دیوانه ام ای ساقی

دیوانه ی دیوانه