امروز چهار شنبه 17 خرداد 1402

نمایش جزئیات

سینه زنی زیبا با نوایِ حاج مهدی رسولی

سینه زنی زیبا با نوایِ حاج مهدی رسولی

این مسیر عشقه این مسیر نوره این مسیر ما تا صبح ظهوره

نه چهل ساله هزار و چارصد و چل ساله که خدا به انقلاب فاطمی می باله

در خون نشست ، آری از پا نشست ، هرگز پهلو شکست ، آری در هم شکست ، هرگز

لبیک یا زهرا ...

شاعر:

محسن عربخالقی