امروز جمعه 11 آذر 1401

نمایش جزئیات

مدح خوانی حضرت زهرا سلام الله علیها به نفسِ سید مجید بنی فاطمه

مدح خوانی حضرت زهرا سلام الله علیها به نفسِ سید مجید بنی فاطمه

دختر فکر بکر من ، غنچۀ لب چو وا کند از نمکین کلام خود حق نمک ادا کند

طوطیِ طبعِ شوخ من گر که شکر شکن شود کام زمانه را پُر از شکر جانفزا کند

بلبل نطق من ز یک نغمۀ عاشقانه ای گلشنِ دهر را پر از زمزمه و نوا کند

خامۀ مشکسای من گر بنگارد این رقم صفحۀ روزگار را مملکت خدا کند

مطرب اگر بدین نمط ساز طرب کند گهی دائرۀ وجود را جنّت دلگشا کند

منطق من هماره بندد چو نطاق نطق را منطقۀ حروف را منطقه السما کند

شمع فلک بسوزد از آتش غیرت و حسد شاهدِ معنی من ار جلوۀ دلربا کند

نظم برد بدین نسق از دم عیسوی سبق خاصه دمی که از مسیحا نفسی ثنا کند

وهم به اوجِ قدسِ ناموس اله کی رسد؟ فهمِ که نعتِ بانویِ خلوت کبریا کند؟

ناطقۀ مرا مگر روح قدس کند مدد تا که ثنای حضرت سیده نسا کند

فیضِ نخست و خاتمه نورِ جمال فاطمه چشم دل از نظاره در مبدأ و منتهی کند

صورت شاهدِ ازل معنیِ حسن لم یزل وهم چگونه وصف آیینۀ حق نما کند

مطلع نور ایزدی مبدأ فیض سرمدی جلوۀ او حکایت از خاتم انبیا کند

بسملۀ صحیفۀ فضل و کمال معرفت بلکه گهی تجلّی از نقطۀ تحت «با» کند

دائرۀ شهود را نقطۀ مُلتَقی بود بلکه سزد که دعویِ لو کشِف الغطا کند

حامل سرّ مستمر حافظ غیب مستتر دانش او احاطه بر دانش ماسوی کند

عین معارف و حکم بحر مکارم و کرم گاه سخا محیط را قطرۀ بی بها کند

“مفتقرا” متاب روی، از در او به هیچ سوی زانکه مس وجود را فضّۀ او طلا کند

شاعر : آیت الله محمد حسین غروی اصفهانی

اشک در دیده ترم باشد شبِ میلاد دلبرم باشد ای سپهرِ رسول ، یا زهرا عشق تو روح پیکرم باشد

جان ما را اگر پذیرایی هدیۀ روز مادرم باشد ...