امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

ربـاعیات (شعر در مدح حضرت زهرا(س))

ربـاعیات (شعر در مدح حضرت زهرا(س))

زهـــرا کــه عـنایتش به دنیا برسد           بــاشد که به فــریاد دل ما برسد

یا رب سببی ساز که در روز جزا           پرونده ما بــه دست زهرا برسد

                                                                          <سید رضا مؤید>

                 ٭٭٭٭٭  

یا فاطمه جان دست من و دامانت            ای چشم امید هـمه بـر احــسانت

بادا به فـدایت پــدر و مـــادر من             ای گـفته مـحمد پـدرت قــربانت

                 ٭٭٭٭٭  

نــــور دل و دیـده پـیمبر زهـراست            اُم الحَسَنین و کُـفو حــــیدر زهراست

آن خــیر کـثیر را کـه فَــرط کــمال            ایـزد بستود و خواند کوثـر زهراست

                 ٭٭٭٭٭  

یا فاطمه ای منشاء خـــیر و بــرکات          مــهر تـو بود قـبولی صــوم و صـلات

فـرموده نبـی خـدا گــــــناهش بـخشد          هـر کس کـه بـرای تـو فـرستد صلوات

                 ٭٭٭٭٭  

سـینه اش بـوئید پـیغمبر که مینوی من است

                                             فاطمه هم فکر و هم سیما و هم خوی من است

یاد از بشکستن پهلوی او چون کرد گفت:

                                             بـضعه مـن روح مـا بـین دو پـهلوی مـن است

                                                                            <حسان>