امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

بضعة الرسول(شعر در مدح حضرت زهرا(س))

بضعة الرسول(شعر در مدح حضرت زهرا(س))

میلاد بضعة الرسول، شمسه طاهاست، شمسه طاهاست

 اُم لائــمه فــاطمه، زُهره زهراست، زهره زهراست

بـــانوی بــانوان عــالم آمـد، خـوش آمـد، خــــوش آمد

 ریـحانه نــبی اکـرم آمـد، خـــوش آمــد، خـــوش آمد

بـین مکه گــلباران شــده، از گُـــل احمد، از گـل احمد

  آریــدُ گــل، آمــد گـــل ســـرخ محمد، ســـرخ مــحمد

بـــانوی بــانوان عـالم آمـد، خـوش آمـد، خــــوش آمد

 ریــحانه نــبی اکــرم آمــد، خـــوش آمـد، خوش آمد

بـه رویِ دستِ مصطفی، چون نمایان شد، چون نمایان شد

سینه و دست فاطمه، بوسه باران شد، بوسه باران شد

بـــانوی بــانوان عـالم آمـد، خـوش آمـد، خــــوش آمد

ریــحانه نــبی اکــرم آمــد، خـــوش آمـد، خوش آمد

حـــرمسرای مـصطفی گشته نورانی، گشته نـورانی

عرش و زمین و هم جهان، شد چراغانی شد چراغانی

بـــانوی بــانوان عـالم آمـد، خـوش آمـد، خــــوش آمد

 ریــحانه نــبی اکــرم آمــد، خـــوش آمـد، خوش آمد

<خرازی قنات آبادی>