امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

ریـحانة الرسول (شعر در مدح حضرت زهرا(س))

ریـحانة الرسول (شعر در مدح حضرت زهرا(س))

ای جلوه گاه رحمت یزدان خوش آمدی       ای فیض بخش عالم امکان خوش آمدی

مـیلاد تـو طـلیعه زیــبایی خــلقت است       اینک به جمع خاک نشینان خوش آمدی

زهــرایی و بــتول و ریـــــحانه رسول       ای برترین ز جمله نِـسوان خوش آمدی