امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

مولودیه(شعر در مدح حضرت زهرا(س))

مولودیه(شعر در مدح حضرت زهرا(س))

مــرحبا مـــرحبا فــاطمه آمــد (2)              راضـــیه مــرضیه عــالِمه آمـد

مـــصـــطفی را، دخـــتر آمــــــــد               مــــادر آمـــد، مـــــــــادر آمـد

جشن اِنـــسیه الحورا مـبارک (2)               عــــید فــرخنده زهرا مــبارک

آفـــــــــــــــــــــتاب داور آمـــــــد               مــــــادر آمــــد، مــــــــادر آمد

گــــل عطر بهشت احمد است این               همه هستی محمد است این (2)

دخـــتِ مـــهـــدی پـــــرور آمــــد               مـــــادر آمـــد، مـــــــــادر آمد