امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

مـــام تــــــــمام انــبیاء(شعر در مدح حضرت زهرا(س))

مـــام تــــــــمام انــبیاء(شعر در مدح حضرت زهرا(س))

امـروز هـستی آفرین، هستی به پـیغمبر دهـد

  امـروز جـبرئیل از شَعَف، بر بـاد بـال و پـر دهد

امروز از جام ولا، حق خـلق را سـاغر دهـد

 امــروز خــتم الا نبیاء گــل بـوسه بـر کـوثر دهد

امـروز گـلزار جـهان، بـوی خوش دیگر دهد

   امـروز عـیسی بـر فـــــلک آوای شـادی سـر دهد

امـروز یــاسین جــلوه گر، امروز طاها آمده

والشمس خوان و اللیل گـو، زهـرا بـه دنـــیا آمده

امــروز در بـزم نــبی یـزدان ثنا خوانی کند

یزدان ثنا خوانی کنـد، رضـوان گُـل افـشانی کـند

میـــکال بــوسد آســتان، جبرئیل در بانی کند

  گـردون بهر سو گردد و خــــورشید گـردانی کند

جــنت زنـــد جـــام جــنون، دوزخ گلستانی کند

زیـــبد کـه هـر پــیغمبری فــرزند قـــربانی کــند

زیـــرا کــه بــا حُــسن خـــدا فرزند احمد آمده

 اُم الائــمه فــــــاطمه دُخـــــت مـــــــــحمـــد آمده

مــمدوحـه خـــتم رَسُــل، مــحبوبه یکتاست این

 

 توحید از پا تا به سر قـرآن ســر تا پـــــاست این

 

با یک جهان نور و ضیاء خورشید نا پـیداست این

 از فــکر مـا از وهم مـا، از وصف مـا بالاست این

مریم مگو، مادر بگو، بر یـــازده عیسی است این

   چونش نبوسد مصطفی زهراست این زهراست این

مـــریم به اِبْریق جــنان لـبخند زن می شویدش

 

ختم رسل از جـان و دل مـی بوسد و مــی بویدش

بـاید خـدا فـرمان دهـد ز آغـاز بـر پـــیغمبرش

 یـک اربعین دوری کند از هــــمسر نیک اخترش

در این چهل شب لحظه ای نبود جدا از داورش

 

 بــــاشد بـهر حـال و هـوا حـال و هـوای دیـگرش

بـر لـعل لب دُرّ دعـا در دیده غلطان گوهرش

تــنها مــحمد بـــــــاشد و ذات خـــــدای اکــــبرش

بعد از چهل شب حق بر او اِنسیة الحـورا دهد،

 اِنسیة الـحـورا دهــد، زهـــرا دهــد، زهــرا دهــد

ای تربت گـــم گشته ات بیت الحـــــرام انــبیاء

صَـــحن بــقیعت خـــوشتر از دار الـــسلام انـبیاء

تــعریف تـو، اوصــاف تــو، روح کلام انبیاء

 نـــام تــو در مـــوج بــلا ذکـــر کــــــــــلام انـبیاء

از کــوثر احــسان تــو، پُـر گشته جام انبیاء

  تــنها نــه مــام احـــمدی، مـــام تــــــــمام انــبیاء

حُـبت تمام دین مـن، مـهرت تـمام هست من

ای وای اگـر از مـرحمت فـردا نــگیری دست من

<غلام رضا سازگار>(میثم)