امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

مـرآت صـفات کـــــبریا(شعر در مدح حضرت زهرا(س))

مـرآت صـفات کـــــبریا(شعر در مدح حضرت زهرا(س))

مـرآت صـفات کـــــبریا فــــاطمه است         زیـبا گـل باغ مـصطفی فاطمه است

ذاتـش سبب خـلقت مــــخــلوق جــــهان        همسر به علی مرتضی، فاطمه است

     <محمود خطیبی (همدانی)>