امروز یکشنبه 02 مهر 1402

نمایش جزئیات

سبد سبد ستاره از آسمون می باره

سبد سبد ستاره از آسمون می باره

سبد سبد ستاره از آسمون می باره

خدا تموم دارو ندارشو میاره

کی گفته  که با یک گل

هرگز بهار نمیشه

گلی شکفته امشب

که معنی بهاره

دلم دخیل روی

چو ماه فاطمیشه

دل دل اسیر

صدای حیدریشه

یا بضعة الرسول

یا زهرا یا زهرا

نوشته روی برگ

شقایق و صنوبر

رسیده کوثر حق

به عشق روی حیدر

علی با شور و شادی

نماز شکر میخونه

میگه خدایا شکرت

که یارم اومد آخر

خدای عشق زهرا

یاس بهشت زهرا

حق حق رو دلها

فقط نوشته زهرا