امروز دوشنبه 13 آذر 1402

نمایش جزئیات

ای تو پناه من

ای تو پناه من

ای تو پناه من

توقبله گاه من

نام تو ماه من

فاطمه فاطمه

تویی آرامشم

تمام خواهشم

مادر شاه من

فاطمه فاطمه

تویی تبسم هر شب مهتاب

مادر زینب و مادر ارباب

تویی تاج سرم

نام تو دلبرم

تشنه کوثرم

فاطمه فاطمه

افتخارم اینه

اعتبارم اینه

که تویی مادرم

فاطمه فاطمه

تویی ترانه قطره بارون

از تماشای تو گل شده مجنون

تویی تبسم هر شب مهتاب

مادر زینب و مادر ارباب

تمام حاصلم

تویی آب و گلم

مهر تو حاصلم

فاطمه فاطمه

بنده حیدرم

غلام این درم

عشق تو قاتلم

فاطمه فاطمه

نغمه بلبل عاشق صحرا

فاطمه فاطمه فاطمه زهرا

تویی تبسم هر شب مهتاب

مادر زینب و مادر ارباب

تا خبرداراز تو شدم

ای گل من جان تو از هستی خود

بی خبر شده ام به خدا بی خبر شده ام

به گل روی تو و موی تو قسم

در سر کوی غم تو در به در شده ام

به خدا در به در شده ام به خدا

توبت طناز منی ماه منی

همدم و همراز منی

نازنین منی به خدا نازنین منی

من مجنون یار توأم

زار توأم

کشته دیدار توأم

عشق و دین منی

به خدا عشق و دین منی

من عبد توأم  تو خدای منی

من برای توأم تو برای منی