امروز دوشنبه 13 آذر 1402

نمایش جزئیات

شب شبه نوره

شب شبه نوره

شب شبه نوره

شبه ستاره

بارون عشق داره از آسمون میباره

كه جبرئیل داره بازم خبر میاره

سوره ی كوثر اومد

یه كبوتر اومد

خبر می آد از آسمون

گل حیدر اومد

زهرا یا زهرا

شد آسمون

آیینه بندون

كه اومده

بازم یه مهمون

اومده مادر

لیلی و مجنون

ذكر عروجه

حیدر رسیده

بهر پیمبر

دلبر رسیده

عالم می خونه

مادر رسیده

سوره ی كوثر اومد

یه كبوتر اومد

خبر می آد از آسمون

گل حیدر اومد

زهرا یا زهرا

آسمون امشب

به نام عشقه

اونی كه امشب رسیده

تمام عشقه

تمام عشق و امیده

امام عشقه

معنی نعمت اومد

گل رحمت اومد

دلیل آفرینش

همه خلقت اومد