امروز پنجشنبه 17 آذر 1401

نمایش جزئیات

مخزن سخا

مخزن سخا

سبک: سرزمین من ...

یاس و بنفشه آمد       ماه مدینه آمد

صل علی محمد      دخت خدیجه آمد

فاطمه  بُوَد  فخر  عالم   وجود

عشق عالم است، مخزن سخا و جود (2)

زهرا خوش آمد (4)

سبد سبد ستاره   از آسمون می باره

مثل گل آقاقی     وجود اون بهاره

با تولدش، شد جهان پر از سرور

شیعیان کنند، با وجود او غرور (2)

زهرا خوش آمد (4)

تو چشمه روانی   دریای بی کرانی

   مرا از خود مرانی    ای عشق آسمانی

تو شفیعه ای، در دلم نشــسته ای

مثل عاشقان، دل ز ما تو برده ای (2)

زهرا خوش آمد (4)

تویی ماه منیرم       تو گل بی نظیرم

نقش تو در ضمیرم     به عشق تو اسیــرم

بیت مصطفی، غرق شادی و شعف

عطر فاطمه می وزد ز هر طرف (2)

زهرا خوش آمد (4)