امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

گل زیبا

گل زیبا

سبک: جانم محمد ...

زهرای   اطهر،   دخت   پیمبر

آمد   به  دنیا،  آمد  به  دنیا

باشد مبارک، باشد مبارک، باشد مبارک

بـــه بـــه خدیجه آورده دنـــیا

یک  شاخه  گل،  زیبایی  زیبا

مادر چه مادر، بابا  چه  بابا

بر شیعه این عید  باشد مبارک

باشد مبارک، باشد مبارک، باشد مبارک

سارا  و  مریم،  بویند  بویش

آسیه، ام کلثوم آیند به سویش

زد بوسه احمد اول به رویش

گفتا  خدیجه،  باشد  مبارک

باشد مبارک، باشد مبارک، باشد مبارک