امروز چهار شنبه 17 خرداد 1402

نمایش جزئیات

علت هستی

علت هستی

سبک: اگر آن ماه نمونه ...

 ای  بهار  آفرینش،  ای  قرار  اهل  بینش

کوثرت معنی نور و (هل آتایت رمز بخشش) (3)

ای عرش حق را قائمه، فاطمه جان

ای روی لب ها زمزمه، فاطمه جان

ای  چشمه  نور  همه،  فاطمه جان

جانم   فدایت   فاطمه،   فاطمه جان

خوش آمدی، خوش آمدی، فاطمه جان (4)

جلوه  ذات  خدایی،  نور  چشم  مصطفایی

گل دامان خدیجه (روح و جان مرتضایی) (3)

ای مادر روح  خدا،  فاطمه جان

ای قبله گاه اولیاء فاطمه جان

ای بهترین ذکر دعا، فاطمه جان

ای با دل ما آشنا، فاطمه جان

خوش آمدی، خوش آمدی، فاطمه جان (4)

بی  تو  این  عالم  و نبوده، عالم و آدم نبوده

بی تو ای علت هستی، (حیدر و خاتم نبوده) (3)

ای علت خلق جهان، فاطمه جان

ای برتر از کون و مکان، فاطمه جان

ای نور اهل آسمان،  فاطمه جان

کم باشد از بهر تو  جان،  فاطمه جان

خوش آمدی، خوش آمدی، فاطمه جان (4)