امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

لطف خداوند

لطف خداوند

چه خوب است و چه خوب است خدایا، خدایا

که این فاطمه زهرا است خدایا، خدایا

بدانید و بدانید ز خورشید جمالش

منور منور، منور شده عالم

به  هر   شیعه  بگوئید مبارک مبارک

به   انبیاء     بگوئید    مبارک  مبارک

که زهرا به جهان دیده گشوده است (2)

چه نوری است چه نوری است که عالم شده روشن

به صد شوق به صد شوق دل عالم و آدم

بخوانید و بخوانید و بخندید (2)

که خلقت غزلی تازه سروده است

به  هر   شیعه  بگوئید  مبارک مبارک

به   انبیاء     بگوئید    مبارک  مبارک

که زهرا به جهان دیده گشوده است (2)

چه لطفی است چه لطفی است که از جانب الله

رسیده است رسیده است به گلخانه عالم

بخوانید و بخوانید و بخندید

که خلقت غزلی تازه سروده است

به  هر   شیعه  بگوئید مبارک مبارک

به   انبیاء     بگوئید    مبارک  مبارک

که زهرا به جهان دیده گشوده است (2)