حمایت از واحد فنی سایت باب الحرم : شماره کارت 5892-1013-5929-2857 به نام علیرضا ملکی

نمایش جزئیات

سرود حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها سید مهدی میرداماد

سرود حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها سید مهدی میرداماد

یه نیگا به من کنی راه دوری نمیره 2
روز مادر نوکرت از تو عیدی می گیره 2
((میگم و به این حرف باور دارم
کی میگه هراس از محشر دارم ) 2
هرکی یه کسی داره منم مادر دارم 2) 2
اُم النُجبا یازهرا یازهرا یازهرا 3
اشفعی لنا یازهرا یازهرا یازهرا
(چشم من به راه تو تا نفسهای آخره 2
من بهشتی رو می خوام که زیرپای مادره2)2
(اگه تو نباشی دنیایی نیست
اگه تو نباشی عقبایی نیست) 2
اگه تو نباشی که دیگه مولایی نیست 2
(میگم و به این حرف باور دارم
کی میگه هراس از محشر دارم ) 2
هرکی یه کسی داره منم مادر دارم
(ام النجبا یازهرا یازهرا یازهرا
اشفعی لنا یازهرا یازهرا یازهرا ) 3
(عصمت اللهی تو اعتقاد علیه
روز مادر هدیه مون ذکر ناد علیه 2)2
به یاد تو مادر،مادر میگم 2
از حالا تا روز محشر میگم 2
هرچی که نفس دارم فقط حیدر میگم2
ام النجبا یازهرا یازهرا یازهرا
اشفعی لنا یازهرا یازهرا یازهرا