امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

سرود _ حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها _ حاج حسین سازور

سرود _ حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها _ حاج حسین سازور

(قبله ی هر دل و باعث خلقت عالم و آدم ، فاطمه یا فاطمه....)2 ام الائمه و آیه ی تطهیر و کوثر و زمزم ، فاطمه یا فاطمه .... مادر زینب و همسر حیدر و دختر خاتم فاطمه یا فاطمه .... (قبله ی هر دل و باعث خلقت عالم و آدم ، فاطمه یا فاطمه....)2 ام الائمه و آیه ی تطهیر و کوثر و زمزم فاطمه یا فاطمه .... مادر زینب و همسر حیدر و دختر خاتم فاطمه یا فاطمه .... ( ای الگوی جبریل امین صدیقه ی هستی آفرین ) 2 ای زهره ی زهرای سما انسیه ی حورای زمین ام النجبا یا زهرا ، اشفعی لنا یا زهرا 3 (قبله ی هر دل و باعث خلقت عالم و آدم فاطمه یا فاطمه....)2 ام الائمه و آیه ی تطهیر و کوثر و زمزم فاطمه یا فاطمه .... مادر زینب و همسر حیدر و دختر خاتم فاطمه یا فاطمه .... ای الگوی جبریل امین صدیقه ی هستی آفرین ای زهره ی زهرای سما انسیه ی حورای زمین 2 ام النجبا یا زهرا ، اشفعی لنا یا زهرا 3