امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

سرود زیبا_میلاد حضرت صِدیقۀ طاهِره زهرای مَرضیه سَلام الله عَلیها _حاج محمود کریمی

سرود زیبا_میلاد حضرت صِدیقۀ طاهِره زهرای مَرضیه سَلام الله عَلیها _حاج محمود کریمی

گر بازتاب وجه رب العالمین است ... آیینۀ قدِ امیرالمومنین است ...

یک جسم اما روح را روح مجسم ... کشتیِ صدها نوح را نوح مجسم ...

(هر کسی دوونه تِ جونمم براش میدم هر کسی درِ خونتِ سَرَمم براش میدم)2

(میزنم صدات ، مادر جان میمیرم برات ، مادر جان مادرم فدات ، مادر جان،مادر جان)4

(اون که دل به سپرد .. دلِ مارُ میبره اون که سر برا تو آوُرد،سرِش از سرا سَرِ)2

واسه این دلِ دیوونه دردِ تو خودِ درمونِ عالمی برات مجنونِ ، مادر جان

(میزنم صدات ، مادر جان میمیرم برات ، مادر جان مادرم فدات ، مادر جان،مادر جان) 3

تو بشی آبُ گِلم از خودم رها میشم3 یه نگا کنی به دلم ، دیگه سر به را میشم2

دامنِ تورو میگیرم تویِ دستتِ زنجیرم تو بگی بمیر میمیرم ، مادر جان

(میزنم صدات ، مادر جان میمیرم برات ، مادر جان مادرم فدات ، مادر جان،مادر جان)2

همه آسمونیا زیرِ پرچمِ توان 2 بنده های خوبِ خدا ، همه آدمِ توان 2

یادِ تو خودِ ،تسکینِ میزنه دِلم تو سینه اسمِ تو چقد شیرینِ مادر جان

(میزنم صدات ، مادر جان میمیرم برات ، مادر جان مادرم فدات ، مادر جان،مادر جان)2

یه سَرم به ما بزن شب، شبِ زیارتِ 2 دلبرا دیونه شدن، معطلِ اشارتهِ

(روزی خوردتم مادر جان سَر سپردَتم مادر جان کشته مُردتم مادر جان مادر جان)2

(میزنم صدات ، مادر جان میمیرم برات ، مادر جان مادرم فدات ، مادر جان،مادر جان)2

یا زهرا .... یا زهرا ....

علی ... علی ... علی ...