امروز جمعه 11 آذر 1401

نمایش جزئیات

سرود زیبا _ ویژۀ میلاد حضرتِ زهرایِ مرضیه سلام الله علیها_سید مهدی میرداماد

سرود زیبا _ ویژۀ میلاد حضرتِ زهرایِ مرضیه سلام الله علیها_سید مهدی میرداماد

بارکِ الله علیکِ یا مولاتی یا زهرا روحی  قلبی لدیکِ یا فاطمه یا زهرا

{(از نفس اولم تا نفس آخرم)۲ (هر نفسم فاطمه نام تو را میبرم)۲} بارکِ الله علیکِ یا مولاتی یا زهرا روحی  قلبی لدیکِ یا فاطمه یا زهرا از نفس اولم تا نفس آخرم)۲ (هر نفسم فاطمه نام تو را میبرم)۲ ای که به قلب مصطفی شور تویی...طرب تویی ای که به قلب مرتضی نور تویی...ادب تویی مادر وحی و صاحب پاک ترین نسب تویی جلوه ی نور حق تویی چشمه ی لطف رب تویی (آن که خدا به مصطفی داده به صد طلب تویی)۲ بارکِ الله علیکِ یا مولاتی یا زهرا روحی  قلبی لدیکِ یا فاطمه یا زهرا (از نفس اولم تا نفس آخرم)۲ (هر نفسم فاطمه نام تو را میبرم)۲ _________________ ای که به قلب مصطفی شور تویی...طرب تویی نور تویی...ادب تویی مادر وحی و صاحب پاک ترین نسب تویی جلوه ی نور حق تویی چشمه ی لطف رب تویی (آنکه خدا به مصطفی داده به صد طلب تویی)۲ بارکِ الله علیکِ یا مولاتی یا زهرا روحی  قلبی لدیکِ یا فاطمه یا زهرا (از نفس اولم تا نفس آخرم)۲ (هر نفسم فاطمه نام تو را میبرم)۲ _________________ دستِ خدا علی؛ولی خود، شده پای بست تو زاده ی حرم علی کلید آن به دست تو مُلکِ بهشت،فاطمه یک نظرِ اَلَستِ تو کوثر و ساقی اش همه مست تواند...مست تو (شیر تویی...عسل تویی شهد تویی...رطب تویی)۲ بارکِ الله علیکِ یا مولاتی یا زهرا روحی  قلبی لدیکِ یا فاطمه یا زهرا (از نفس اولم تا نفس آخرم)۲ (هر نفسم فاطمه نام تو را میبرم)۲ _________________ ظاهرِ باطنِ نبی باطنِ ظاهرِ علی شهابِ ثاقِبِ نبی نجمه ی باهِرِ علی (جمع مکارم نبی عین مظاهرِ علی)۲ (آمدی در جهان ما فقط به خاطرِ علی)۲ (شیردهِ عاقله ی عقیلة العرب تویی)۲ بارکِ الله علیکِ یا مولاتی یا زهرا روحی  قلبی لدیکِ یا فاطمه یا زهرا (از نفس اولم تا نفس آخرم)۲ (هر نفسم فاطمه نام تو را میبرم)۲ _________________ (مُفَتّحُ السماء تویی فاتحة الکتاب تو)۲ صاحب هشت جنّت و کلیدِ هفت باب تو دوازده ستاره و ماه تو...آفتاب تو (آخر مدّ نور تو اول حرف ِ آب تو)۲ (صراط مستقیم تو حساب تو...کتاب تو)۲ (امّ نجیب زاده ی نبیّ مُنتَجَب تویی)۲ بارکِ الله علیکِ یا مولاتی یا زهرا روحی  قلبی لدیکِ یا فاطمه یا زهرا (از نفس اولم تا نفس آخرم)۲ (هر نفسم فاطمه نام تو را میبرم)۲