امروز چهار شنبه 12 بهمن 1401

نمایش جزئیات

افسوس که عمری در بطالت بگذشت (شعرمناجاتی)

افسوس که عمری در بطالت بگذشت (شعرمناجاتی)

افسوس که عمری در بطالت بگذشت                       با بار گنه بدون طاعت بگذشت

فردا که به صحنه ی مجازات روم                            گویند که هنگام ندامت بگذشت

                                  امام خمینی  (ره)

جان لوح سفیدی است سیاهش نکنید                       هر آنچه گناه است نگاهش نکنید

این قطعه زمین دل که در دست شماست                موقوفه ی دین است ، تباهش نکنید

                             جواد محدثی

بار الها سوی تو بهر نیاز آمده ایم                    رو به درگاه تو ، با سوز و گداز آمده ایم

ماگنهکارو سر افکنده توئی بخشنده                         به  در پادشه بنده نواز آمده ایم

                                               

الهی تویی آگه از حال من              عیان است پیش تو احوال من

الهی تویی دلنواز همه                  به بیچارگی چاره ساز همه

بود هر کسی را امید بکس             امید من از رحمت تست و بس

اگر طاعتم رد کنی و قبول               من و دست به دامان آل رسول

                                         علی اکبر پیروی