امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

سر مست(اشعارمناجاتی)

سر مست(اشعارمناجاتی)

الـــــهی دلـــی کــه جـــای تو باشد                 لـــــسانی کــه در آن ثـنای تـو باشد

الهــــــی بـــــده هــــمتی آنــچنانم                 کـه ســـعیم وصـــول لقـای تـو باشد

الهی چنانم کن از عشق سر مست                که خواب و خورم از برای تو باشد

الـــهی عطا کن به فکرم تو نوری                     کــه مــحصول فـکرم دعای تو باشد

الهی عطا کن مرا گــوش و قــلبی                   که آن گوش، پــر از صدای تو باشد

الهی چنان کن که این عبد مسکین                بــــرای تــــو خــواهد برای تو باشد

الـــهی کـــن بـــر این بنده چشمی                کــــه بینائیش از ضــیای تــــو باشد

الـــهی چنانم کن از فضل رحمت                    که دائـم ســــــرم را هـوای تـو بـاشد

الـهی چنانم کــــن از عـیب خـالی                 کـه هـــــــستیم مـحو و فـنای تـو باشد

الـــهی مـــرا حفظ کن از مـهالک                   که هر کار کــردم رضــای تــو بـاشد

الــهی ندانم چــه بخشی کسی را               که هـم عاشق و هم گدای تـــو بــاشد

الـهی بـر این بنده خـــود دلی ده                   کـه مـــستغنی از مـاسوای تــو بـاشد

الــهی بـه طوطی عطا کن بیانی                   کــه نــطقش کـــلید عــطای تــو باشد