اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی ویژه کودکان 4 تا 16 سال دریافت از مایکت دریافت از کافه بازار

نمایش جزئیات

ســوز دل(اشعارمناجاتی)

ســوز دل(اشعارمناجاتی)

الــــــهی تــــــوئی آگـه از حـال مـن             عـــــــیان است پـیش تـو احـوال من

تــــوئی از کــــــرم دلنــواز هـــــمه              بـــه بـــیچارگی چـــاره ســاز هــمه

الــهی بـــه عـــزت کـه خوارم مکن              بـــه جـــرم گـــنه شـــرمسازم مـکن