امروز چهار شنبه 17 خرداد 1402

نمایش جزئیات

جـــرم بـــسیار(اشعارمناجاتی)

جـــرم بـــسیار(اشعارمناجاتی)

بـا روی سـیاهم، بـا بــــار گــناهم              ای از حــــــــــــالم آگــاه، آمدم یــا الله

 

یـــا الله،   یــا الله (2)

 

این چشم خونبارم، این جرم بسیار             تـــوشه ای نـــدارم، غــیر از نــاله و آه

 

یـــا الله،   یــا الله (2)

 

من عاصی، تو غفار، من رسوا، تو ستار             من بنده تو دادار، من غـــــافل تو آگاه

 

یـــا الله،   یــا الله (2)

 

یا مولی الـمولی، مـــن بــا دست خـــــالی              بـین دارم چه حالی، می گریم در هر گاهی

 

یـــا الله،   یــا الله (2)

 

رفتم دنبال دل، گشتم از تو غـــافل            پایم مانده در گِــل، دستم گشته کوتاه

 

یـــا الله،   یــا الله (2)