امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

یا سریع الرضا (اشعارمناجاتی)

یا سریع الرضا (اشعارمناجاتی)

آوردم، آوردم، بــــر درت انـتخاب          مـی گریم، مــی نالم، بین خوف و رجا

یا سریع الرضا          یا سریع الرضا

مـن خطا می کنم، تو عطا می کنی         مـــن جفا می کنم، تـــو وفـــا مــــی کنی

من چها می کنم، تو چها مــــی کنم         از من جرم و خطا، از تو لطف و صـفا

یا سریع الرضا          یا سریع الرضا

راهـم ده، راهم ده رو کنم در کجا           عــفوم کن، عــفوم کــن، به حق مرتضی

آوردم، آوردم، بــر درت الــــتجا            یـــــــا ســریع الرضا، یا ســــریع الرضا