امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

گــــدای آشــنا(اشعارمناجاتی)

گــــدای آشــنا(اشعارمناجاتی)

خـــداوندا گــدایت آمـــد امـــشب                 گــــدای آشــنایت آمـــد امـــشب

الــهی بــنده ای بـر در نـــــشسته              ز بــار مـعصیت پـشتش شکسته

اگـــر بــد بــنده ای هــستم خـدایا                تـــو خـــوبی ای خـــداوند تعالی

ز حـــد بــگذشته جــرمم یا الهی                 گــدایت آمــده بـــا رو ســـــیاهی

ســـزد بــر تو که بنما عفو ما را                      کــــریما کن کرم بگذر تـو از ما