امروز چهار شنبه 12 بهمن 1401

نمایش جزئیات

نـفس امـاره (اشعارمناجاتی)

نـفس امـاره (اشعارمناجاتی)

گـــرفتار ایـــــن نـــَفس امـــاره ام             نــــظر کـــن خـــدایا کـــه بـــیچاره ام

چو هـستی به هـر کار یا رب قدیر            رهـــا کـن ز بـند هــوس ایــــن اســـیر

مـــن آن بــنده خـوار و شرمنده ام             کــــه بـــــــر بـار گـاهت پـــــناهنده ام

نــــگردد اگـــر لطف تو، یــار من            نـــباشد بـغـــیر از خـــطا، کــــار مــن

ز چـشم و ز گوشم چو گردد سوال           نــــــــــــدارم بــجز حــسرت و انــفعال

بـــه رســـوائیم وای فــــریاد مـــن           گــــواهی دهـــد جــــمله اعـــضای مــن

بــه بــند هــوس، نــَفْس حــــیوانیم           در ین خـــــاکدان، کــــرده زنــــــــدانیم

خــــدایــا، بـه هنگامه رســتــــخیز          بـــه زهــــرا قـــسم آبـــــــرویم مـــــریز