امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

یــا کــریم الــعفو(اشعارمناجاتی)

یــا کــریم الــعفو(اشعارمناجاتی)

مــــاه رحـــمت مــاه خـــدا بــاشد (2)         مـــاه اســـتغفار و دعــــا بـــــاشد (2)

یــا کـریم الـعفو (2)

گــر بــدم مــولا گــر روم مـــولا (2)       مــن بــه درگــاهت، آمـــدم مـــولا (2)

یــا کـریم الـعفو (2)

ای پـــناه مــن، بــی پـــناهـــم من(2)        غـــرق عصیان و رو ســیاهم مـن (2)

یــا کـریم الـعفو (2)

ای شــفا بــخش، ایــن دل و جـانم(2)       مــــــن بـه کــردار خــود پــشیمانم (2)

یــا کـریم الـعفو (2)

گـر چه صدها بار، توبه بشکستم(2)        دیـــده بــر عــفو رحــمتت بــــستم (2)

یــا کـریم الـعفو (2)