امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

بـه درگـاه خـدا(اشعارمناجاتی)

بـه درگـاه خـدا(اشعارمناجاتی)

ســـحر بــــرخــیز و تجدید وضــو کـن              بـه آب تـــوبه خــــود را شــــتشو کـــن

اگر خــــواهی شـــوی پــــاک از پلیدی              به درگــاه خــــــــدای خـویش رو کـــن

بــه شــکر نـعمتش تـا مـــــــی تـــوانی              لـبت را آشـــــنا بـــــر ذکــــر او کــــن

در رحمت به رویت کـــــرده حــق باز              بــــه او رو اور و دفــع عـــــدو کـــــن

بـــه درگـــاهش ز بــهر رفع حــــاجت              دلا تـــا مــی توانی هـــای و هــــو کــن

گــــدای درگــه حـــق شـــو به عــــالم               ســحر بــا حـــق تــعالی گــفـتگو کــــن

اگـر  خـواهی تو فیض از محضر حق              از او تـــوفـــــیق طــــاعت آرزو کــــن