امروز پنجشنبه 17 آذر 1401

نمایش جزئیات

الـــهی الــعفو (اشعارمناجاتی)

الـــهی الــعفو (اشعارمناجاتی)

در ایـــــــن دل شــــب، ز بـــــینوایـی            بـــه درگـــه تـــو، کـــنم گـــــدائــــی

ز ســــوز دل کــــــــــــــــنم صـــــدا            خــــــدا، خــــــــدا، خـــدا، خــــــــدا

    الــهی الـــعفو ، الــــهی الـــعفو

در ایـــن شـــب تــار، من گنه کــــار            بـــــــــه درگـــه تـــو نــمایم اقـــــرار

عــــــطا ز تـــو، خـــــطا ز مــــــن            وفـــــــــــا ز تـــــو، جــــفا ز مــــــن

الــهی الـــعفو ، الــــهی الـــعفو