امروز دوشنبه 03 مهر 1402

نمایش جزئیات

الـــهی الــعفو (اشعارمناجاتی)

الـــهی الــعفو (اشعارمناجاتی)

در ایـــــــن دل شــــب، ز بـــــینوایـی            بـــه درگـــه تـــو، کـــنم گـــــدائــــی

ز ســــوز دل کــــــــــــــــنم صـــــدا            خــــــدا، خــــــــدا، خـــدا، خــــــــدا

 

    الــهی الـــعفو ، الــــهی الـــعفو

 

در ایـــن شـــب تــار، من گنه کــــار            بـــــــــه درگـــه تـــو نــمایم اقـــــرار

عــــــطا ز تـــو، خـــــطا ز مــــــن            وفـــــــــــا ز تـــــو، جــــفا ز مــــــن

 

الــهی الـــعفو ، الــــهی الـــعفو