حمایت از واحد فنی سایت باب الحرم : شماره کارت 5892-1013-5929-2857 به نام علیرضا ملکی

نمایش جزئیات

به نام آنکه هستی را بنا کرد

به نام آنکه هستی را بنا کرد

به نام آنکه هستی را بنا کرد                                    مرا در راه دینش آشنا کرد

وجودم را ز جودش نور بخشید                                 به قرآن مبینش راهنما کرد

دلم را از پلیدی پاک گرداند                               به همه عالم عصمت با صفا کرد

                                                                                                         (عدنانی )