امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

چـــکنم؟(اشعارمناجاتی)

چـــکنم؟(اشعارمناجاتی)

یـــا رب اگــــر نـگذری از جـرم و گـناهم چـکنم؟

                                            نــــــــــــدهی گــر بـه در خـویش پـناهم چــکنم؟

گـــر بــرانی و نـخوانـی و کــــــــــــــنی نـومیدم

                                           بـه کـه روی آرم و حـاجت ز کـه خـواهم چـکنم؟

گــر بــبخشی گــنهم شــــــــــــرم مــرا آب کـــند

                                           ورنـه بـخشی تـو بـدین روی سـیاهم چـــــــــکنم؟

نـــــتوانم کـــنم انــکار گــنه، یــک ز هــــــــزار

                                           کــه تـــو بــودی بـه هـمه حـال گـــواهـم چــکنم؟

بـــار الــها کــرمی، مــرحـــــــــمتی، امـــــدادی

                                           کــــاروان رفـته و مـن، مـانده ز راهـم چــــکنم؟