حمایت از واحد فنی سایت باب الحرم : شماره کارت 5892-1013-5929-2857 به نام علیرضا ملکی

نمایش جزئیات

چـــکنم؟(اشعارمناجاتی)

چـــکنم؟(اشعارمناجاتی)

یـــا رب اگــــر نـگذری از جـرم و گـناهم چـکنم؟

 

                                            نــــــــــــدهی گــر بـه در خـویش پـناهم چــکنم؟

 

گـــر بــرانی و نـخوانـی و کــــــــــــــنی نـومیدم

 

                                           بـه کـه روی آرم و حـاجت ز کـه خـواهم چـکنم؟

 

گــر بــبخشی گــنهم شــــــــــــرم مــرا آب کـــند

 

                                           ورنـه بـخشی تـو بـدین روی سـیاهم چـــــــــکنم؟

 

نـــــتوانم کـــنم انــکار گــنه، یــک ز هــــــــزار

 

                                           کــه تـــو بــودی بـه هـمه حـال گـــواهـم چــکنم؟

 

 

بـــار الــها کــرمی، مــرحـــــــــمتی، امـــــدادی

 

                                           کــــاروان رفـته و مـن، مـانده ز راهـم چــــکنم؟