امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

رباعیات(اشعارمناجاتی)

رباعیات(اشعارمناجاتی)

از مــن هـمه جـرم است و خـطا یـا الله           و ز تو همه لطف است و عطا یا الله

بـــا ایـــنهمه نــومید نــباشم زیـــــــــرا           مـــن بــنده ام و تــوئی خــــدا یـا الله

                 ٭٭٭٭٭

ای نــام تــو شــهد ســخنم یــــــــا الله             آرام دل و جــــــــان و تـــنم یــــا الله

ای لـطف تـو چـاره سـاز هـر بیچاره             بـیچاره تر از هــــمه مــــنم یــــا الله