امروز دوشنبه 13 آذر 1402

نمایش جزئیات

گـدا مـنم، خـدا تـوئی(اشعارمناجاتی)

گـدا مـنم، خـدا تـوئی(اشعارمناجاتی)

بـــــــــــــــه درگــــــه تــــو آمـــدم              ز درگـــــــهت مــــــــکن ردم

اگــــــر کــه خـــوب اگـــر بَـــــــدم              کـــه واجب الـــعطا تــــــوئــی

                     گدا منم، خدا تـوئی             امـید جـان مـا توئـی

بـــــــه بـــــی نــــوا تــــوئی نـــــوا             بـــــه درد مـــــا تـــــــویی دوا

بـــه ســـــــینه ها تــــــــویی صـــفا             بـــه دیـــــده ها ضــــیاء تـوئی

                    گدا منم، خدا تـوئی             امـید جـان مـا توئـی

بــه مـــــــروه و صـــــــــــفا قَــسَم             بــــه ذکــــــــــــر ربـــنا قـــسم

ز درگـــهت کـــــــــــــــــــجا روم             روم بـــه هــــر کـــجا تـــوئــی

                   گدا منم، خدا تـوئی             امـید جـان مـا توئـی

خـــــــــــــــــدای مـــهربان مـــــن             شـــــدی تــــــو مــــیزبان مــن

تـــــوان مــــــن، امـــــــان مـــــن              بــــه جــان مــن صـــفا تــوئی

                   گدا منم، خدا تـوئی             امـید جـان مـا توئـی

از رحــــــــــمت تـــــــــابنـــده ات            بــــــده جـــــــــواب بـــــنده ات

ایـــــن بـــــــــــــنده شــــرمنده ات            کـــــه غــــافر الـــخطا تــــوئـی

                   گدا منم، خدا تـوئی            امـید جـان مـا توئـی

بیــــــــتاب و در تــــبــــم بـــــبیـن            فـــــــریاد یـــــا ربـــم بـــبیــــن

لــــبیک بـــر لــــــــــبـــــم بــــبین            مُـــــــجیب هــــر دعــــا تـوئـی

                   گدا منم، خدا تـوئی            امـید جـان مـا توئـی

اِحـــــرام کـــــــــویت بــــــسته ام            بــــا ایـــن دل بــــشــــــکسته ام

بـــــــــــه درگـــهت نــــــشسته ام            امـــــید جـــــان مـــــــا تـــــوئی

                  گدا منم، خدا تـوئی            امـید جـان مـا توئـی