امروز چهار شنبه 12 بهمن 1401

نمایش جزئیات

دل شـب(اشعارمناجاتی)

دل شـب(اشعارمناجاتی)

منم که عمــــری در اشتباهم             مرانـم از در، کــه بــی پــناهم

بــیا و بــــــگذر تو از گناهم             الـــــــهی الـــعفو، الـــهی العفو

در این دل شب، تو دلنوازی             مـــنم فـــقیــر و تو بـــی نیازی

منم پریشان، تو چاره سازی            الــــــهی الــــــعفو، الـــهی العفو

زبـــار عصیان، قَــدَم خمیده            زمــین کــــنم گِل، ز آب دیــــده

بــبین کــه کارم، کجا کشیده            الــــــهی الــــــعفو، الـــهی العفو