امروز جمعه 11 آذر 1401

نمایش جزئیات

مدح خوانی زیبا تقدیم به حضرت زهرایِ مرضیه سلام الله علیها به نفسِ حاج محمد رضا طاهری

مدح خوانی زیبا تقدیم به حضرت  زهرایِ مرضیه سلام الله علیها به نفسِ حاج محمد رضا طاهری

جامعه دوزخی از مردم افراطی بود عقل قربانی بک قوم خرافاتی بود بشر از لطف خداوند مکدر میشد شرم میکرد اگر صاحب دختر میشد اشگ لالایی بی واژه ی مادرها بود گور بی فاتحه گهواره ی دخترها بود

ناگهان بک نفر این قائله را برهم زد عشق پیداشد و آتش به همه عالم زد آنکه برشانۀ خود پرچم اسلام گرفت دخترش فاطمه بانویِ جهان نام گرفت عشق را طبع خداوند به توصیف آورد شرف هر دو جهان فاطمه تشریف آورد

سیده ، محترمه ، ممتحنه ، حنانه هانیه ، عالمه ، ام النجباء ، ریحانه عطر او آمد و عالم نفسی تازه گرفت وبه یمنِ قدمش نام زن آوازه گرفت شهر با آمدنش عاطفه را باور کرد زن به شکرانه او چادر شوکت سر کرد

خواست تا خیر کثیرش به دوعالم برسد تاعقیق شرف الشمس به خاتم برسد مادرانه به طرفداریِ احمد برخواست تا ابوجهل سر عقل بیاید برخواست جلوه ای کرد و دلیل زَهَقَ الْباطِل شد واز آن نور سه آیه به زمین نازل شد

بی گمان بولهب آن روز پر از واهمه بود دامن پاک خدیجه ثمرش فاطمه بود بنویسید که معصومه عصمت زهراست سند محکم اثبات نبوت زهرا ست

دختری که لقب اُم ابیها دارد پدرش بوسه به دستش بزند جادارد وخداوند اگر وَاعتَصِموا می گوید از کرامات نخ چادر او می گوید سورۀ دهر چنین گفته به مدحش سخنی تا ابد دهر نبیند به خود اینگونه زنی

نه فقط جلوۀ او سوره انسان آورد چادرش یک شبه هفتاد مسلمان آورد راه عرفان خداوند به او وابسته است جز در خانۀ زهرا همه درها بسته است زهد با دیدنِ او حس تفاخر دارد «قرة العین» نبی وصله به چادر دارد

همه در خدمت بانوی دوعالم بودند ابروباد ومه خورشید وفلک هم بودند فضه هم بود ولی باز خودش نان می پخت نان برای دل بی تابِ یتیمان می پخت بارها خادمه اش گفت :به لطفت شادم من از آن روز که در بند توام ، آزادم

فاطمه مرکز پیوند دو دریا شده بود یعنی آیینۀ پیغمبر و مولا شده بود غیر زهرا که به جز حق به کسی راغب نیست احدی کفو علی ابن ابیطالب نیست

عشق باید که پس از این سخن آغاز کنم مرتضی در بزند،فاطمه در باز کند آفتاب از افق خانۀ شان سر میزد هر زمان فاطمه لبخند به حیدر میزد

کار او عشق علی بوده خیر العملی کیست خوشبخترین مرد جهان غیر علی وقت آن شد بنویسی که حجت زهراست سند محکم اثبات ولایت زهراست اولین شیعۀ بی تاب علی زهرا بود که سراپای وجودش سپر مولا بود

یک جهان هم اگر از بیعت خود برمیگشت باز هم فاطمه دور سر حیدر میگشت نسل زهرا وعلی سلسلۀ طوبی شد میوۀ این شجره نایبةُ الزهرا شد آسمانها پس از او یکسره کوکب دیدن چادر فاطمه را برسر زینب دیدن

زینب آن زن که علمدار دفاع از حرم است خطبۀ دم به دمش وارث تیغ دودم است او که چون مادر خود پای ولایت مانده یک تنه فاتحۀ کاخ ستم راخوانده

تا ابد در دل ماهست غم عاشورا این خبر رابرسانید به تکفیری ها یاعلی از لب سردار نیفتاده هنوز علم از دست علمدار نیفتاده هنوز کیست دشمن که دراین معرکه جولان بدهد پسر فاطمه کافیست که فرمان بدهد

همه از خاتمه معرکه آگاه شوند تا جهان باخبر از نصر ومن الله شوند باز طوفان هدفش بازی شن خواهد بود شیعه عکس العملش سخت و خشن خواهد بود ننگ بادا به ابوجهل به همدست یهود لعن تاریخ به موزی گریِ آل سعود

سپر خویش کنم غیرت سرداران را به جهانی ندهم یک وجب از ایران را پس چه شد دبدبه و کبکبۀ نادانها داغ شد بردلشان داغی تابستانها چشم بد دور ،که این دشت پراز لاله شده است سرو خوش قامتمان تازه چهل ساله شده است

سربلندیم اگر تکیه به دنیا نکنیم آنچه داریم زبیگانه تمنا نکنیم غرق زخمیم ولی قامتمان خم نشده سایۀ چادر او از سر ما کم نشده بنویسید امیدِ دل زهرا مهدیست چارۀ کار همه مردم دنیا مهدیست