امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

من عاجزم بیا و کمک کن به بینوا

من عاجزم بیا و کمک کن به بینوا

من عاجزم بیا و کمک کن به بینوا این ماه را برای من امضا کن ای خدا در ماه پر شکوه کریمانه خودت من را ببخش بعد ببر سمت کربلا امیرفرخنده