امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

از ما عجیب نیست دعایی نمی رسد

از ما عجیب نیست دعایی نمی رسد

از ما عجیب نیست دعایی نمی رسد از تحبس الدعا که صدایی نمی رسد ما تحبس الدعا شده نان شبهه ایم آنجا که شبهه است عطایی نمی رسد پر باز می کنم بپرم،می خورم زمین بال و پر شکسته به جایی نمی رسد باید تنم پی سپر دیگری رود با روزه های ما به نوایی نمی رسد با دست خالی از چه پل دیگران شوم دستی که وقف شد به گدایی نمی رسد ای میزبان فدای تو و سفره چیدنت آیا به این فقیر غذایی نمی رسد؟ من سالهاست منتظر یک ضمانتم آخر چرا امام رضایی نمی رسد از من مخواه پیش از این زندگی کنم وقتی برات کرب و بلایی نمی رسد

 

شاعر:علی اکبر لطیفیان