امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

آمد آمد حجت داور

آمد آمد حجت داور

آمد آمد حجت داور                                                    باقر باقر پنجمین رهبر

دیده حضرت سید الساجدین                                                 آن شه ملک دین گشته روشن

دیده بگشا ببین چون دل مؤمنین                                      آسمان و زمین گشته گلشن

    آمد آمد حجت داور

 باقر باقر پنجمین رهبر

این محمد بود نجل احمد بود                                                    نور سرمد بود جان فدایش

عالم عالمین بر نبی نور عین                                              لب گشوده حسین بر ثنایش

  آمد آمد حجت داور

 باقر باقر پنجمین رهبر

 

این ولی خداست جلوه ابتداست                                          پنجمین مقتداست شیعیان را

منجی و یاور است سید و سرور است                                    هادی و رهبر است انس و جان را

   آمد آمد حجت داور

   باقر باقر پنجمین رهبر