امروز چهار شنبه 17 خرداد 1402

نمایش جزئیات

جمادی طی شد و آمد رجب باز

جمادی طی شد و آمد رجب باز

جمادی طی شد و آمد رجب با ز                                 بهار خواندن قرآن شد آغاز

گنه کاران کجائید کجائید                                              بیائید معصیت کاران بیائید

مه خود سازی و راز و نیازاست                                در رحمت به روی خلق بازاست

چنان رحمت کند در او تلاطم                                که کرده معصیت هم دست وپا گم

به شام اولش ماهی درخشید                         که هستی را حیات زنده بخشید

نهال پر بر طوبی ثمر داد                               علی بن الحسین را حق پسر داد

عروس فاطمه نوزاد دارد                                         به عالم فخر از این اولاد دارد