امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

مرحبا ، مرحبا آفرین آفرین

مرحبا ، مرحبا آفرین آفرین

مرحبا ، مرحبا آفرین آفرین                                       صَلوا عَلی النّبی و آل الطاهرین

 مرحبا ، مرحبا آفرین ، آفرین

آمده با قرآن رهبر مؤمنین                                       رهبر مؤمنین مفخر مسلمین

روشن از مقدمش دیده ساجدین                              بر چنین خلقتی آفرین آفرین

مرحبا ، مرحبا آفرین ، آفرین   

شام میلاد او دل ز غم شد رها                                            از صفایش شده جان ودل با صفا

زد قدم در جهان آن شه مقتدا                                             جان فدای چنین طلعت نازنین

  مرحبا ، مرحبا آفرین ، آفرین

 صَلوا عَلی النّبی و آل الطاهرین