امروز چهار شنبه 12 بهمن 1401

نمایش جزئیات

نخل طوبی چه معطر ثمری آورده

نخل طوبی چه معطر ثمری آورده

نخل طوبی چه معطر ثمری آورده                                          بحر مواج ولایت گهری آورده

شمسه چرخ هدایت قمری آورده                              فاطمه دخت حسن نک پسری آورده

یاور آل محمد به جهان جلوه نمود                               بیه یکی جلوه دل از عالم و آدم بربود

یک جهان لطف و صفا حضرت باقر دارد                        شجر طیبه ای میوه  طاهر دارد

پیرو مکتب او دولت وافر دارد                                         هر که شد ذاکر او خلعت فاخر دارد

مقدمش باد مبارک به شُبیر و شَبر                           این محمد بود نور دو چشم حیدر

یثرب امشب بخدا جلوه دو چندان دارد                       چون در او جلوه گری حجت یزدان دارد

پسری سید سجاد به دامان دارد                                     مهر تابان به بغل ماه درخشان دارد

آفتابی ز سرا پرده ی طاها بدمید                         که کند کسب ضیاء از رخ ماهش خورشید