امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

خدا کند اثری حق به آه ما بخشند

خدا کند اثری حق به آه ما بخشند

خدا کند اثری حق به آه ما بخشند                            بصیرتی به دل عذ رخواه ما بخشند

شب ولادت باقر چه می شود که خدا                              به احترام محمد گناه ما بخشند

بیا به پای دل خود سفر کنیم امشب                        ز کوچه های مدینه گذ رکنیم امشب

خدا به حضرت سجاد  گوهری داده                              بیا تمام جهان را خبر کنیم امشب

درآسمان ولا مهر ومه هم آغوشند                           بیا نظاره شمس و قمر کنیم امشب

بیا درود و سلام و تحیت خود را                                نثار این پدر و این پسر کنیم امشب

برای اینکه بگیریم عیدی از زهرا                               سزد ارادت خد بیشتر کنیم امشب