امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

بــا پــــــــوزش از مقام تو یا باقر العلوم

بــا پــــــــوزش از مقام تو یا باقر العلوم

بــا پــــــــوزش از مقام تو یا باقر العلوم

                                            آرم سخن بــــــــه نام تو یا باقر العلوم

ویــــــــن بس به احترام تو یا باقر العلوم

                                            گفـــــــــــتا نبی سلام تو یا باقر العلوم

من کیستم که دم زنم از شأن تو که نیست

                                              آگه کسی به جز اِله تو یا باقر العلوم

ای آنکه نـــــــــــور علم همی پرتو افکند

                                             از طـــــلعت چو ماه تو یا باقر العلوم

ای لنگر زمین و زمــــــــــان نور کبریا

                                            خـــلقی است در پناه تو یا با قر العلوم

در روز حَشَر خَیل سیه نـــــامه ها همه

                                            محتـــــــاج یک نگاه تو یا باقر العلوم

جابر سلام ختم رسولان به تو رساند

                                           نـــازم به قدر و جاه تو یا با قر العلوم