حمایت از واحد فنی سایت باب الحرم : شماره کارت 5892-1013-5929-2857 به نام علیرضا ملکی

نمایش جزئیات

از روشنی طلعت رخشنده باقر  

از روشنی طلعت رخشنده باقر  

از روشنی طلعت رخشنده باقر                                شد نور علوم نبوی برهمه ظاهر

در اول ماه رجب از مشرق اعجاز                              گردید عیان ماه تمام از رخ باقر

مشرق شده از نور علی بن حسین است                 این نور که نورانی از و گشته ضمائر

بر فاطمه بنت حسن بس بود این فخر                      کاورده پدید این مه تابنده باقر

باقر لقب و کنیه ابا جعفر و اورا                                 بوده است لقبهای دگر : هادی و شاکر

از هر بدی و عیب و زلل اوست مبّرا                          جان وتنش از یذهب عنکم شده طاهر

دریای علوم است و زداینده اوهام                            گفتار حکیمانه ی او زیب منابر

از یک نفسش زنده کند صدچو مسیحا                     از یک نظرش دیده اعمی شده باصر

یاد آمدش از چهره تابان محمد                                با چشم بصیرت نگهش کرد چو جابر

ابلاغ اسلام از طرف ختم رسل کرد                           چون گفته پیغمبرش افتاده به خاطر

 عالم همه شد روشن ازآن نور خدایی                     شد بارور از او شجر دین و شعائر

خوش باد ، زمینی که هم آغوش شد اورا                 خوش آنکه به سوی حرمش گشته مسافر

  وصفش نتوان گفت حسان با سخنی چند

 چون قصه بلند است وزبان الکن وقاصر

حبیب‌الله چایچیان (حسان)