امروز چهار شنبه 12 بهمن 1401

نمایش جزئیات

شام رحمت

شام رحمت

جمادی طی شده و آمد رجب باز                             بهار خواندن قرآن شد آغاز

گنه کاران کجائید و کجائید                                      بیائید معصیت کاران بیائید

مه خودسازی و راز ونیاز است                                در رحمت به روی خلق باز است

چنان رحمت کند در اوتلاطم                                    که کرده معصیت هم دست وپا گم

به شام اولش ماهی درخشید                                که هستی را حیات زنده بخشید

نهال پر برطوبی ثمر دارد                                        علی به حسین را حق پسر داد

عروس فاطمه نوزاد دارد                                         به عالم فخر از این اولاد دارد