امروز یکشنبه 06 آذر 1401

نمایش جزئیات

امشب چراغانی بود یکسر زمین و آسمان

امشب چراغانی بود یکسر زمین و آسمان

امشب چراغانی بود یکسر زمین و آسمان                 گویا که ماه دیگری تابیده در کون و مکان

بانگ طرب از درگه خلاق سرمد آمده                        هنگام شور و شادی آل محمّد آمده