امروز جمعه 11 آذر 1401

نمایش جزئیات

یارب به شکافنده علمت باقر

یارب به شکافنده علمت باقر

یارب به شکافنده علمت باقر                                  کِاَنوار تو از جبین پاکش ظاهر

آن را که سعید خوانده ای از اوّ ل                             مگذار که تا شقی شود در آخر