امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

بسر می پرورانم من هوای حضرت باقر

بسر می پرورانم من هوای حضرت باقر

بسرمی پرورانم من هوای حضرت باقر                       به دل باشد مرا شوق لقای حضرت باقر

ز عشق جان من بر لب رسیده کس نمی داند         که نبود چاره ساز من سوای حضرت باقر

چنان بگرفته علمش آفاق را یکسر                            که پیچیده در این عالم صدای حضرت باقر

پیمبر گفت با جابر که خواهی دید باقررا                    سلام از من رسان آنگه برای حضرت باقر

به رستاخیز گر خواهی نجات از گرمی محشر                         برو در سایه ظل همای حضرت باقر

جلال و شأن آن امام پاک بازان                                نمی داند کسی غیر از خدای حضرت باقر

                                                                                       عبدالحسین رضائی