امروز چهار شنبه 17 خرداد 1402

نمایش جزئیات

گلستان شوق

گلستان شوق

ای کوی تو قبله گاه مردم                           همنام نبی امام پنجم

باشد چو قضا ، قدر مطیعت                        هر گاه کنی به او تحکّم

جز جدّ گرامیت محمد                                داری تو به انبیا تقّدم

در مکتب حکمت تو لقمان                          آموخته علم از تعلّم

با دوستی تو می توان بود                         از نعمت خلد در تنعّم

وز قهر خداست دشمن تو                          از نار جهیم در تالّم

هر کسی که به کشتی ولایت                    بنشست چه باکش از تلاطم

از عشق رخت به گلشن شوق                   بلبل به نوا کند ترنّم

هر غنچه که بشکفد ز لعلت                       یاد آور و می کند تبسّم

                                    ز انوار جمال بی مثالت

                                    تابان شده مهر وماه و انجم

                                                                        ( فراهانی کاشانی)